.    .     .    .    .
Daihatsu Delta
Daihatsu Hijet
Daihatsu Sparcar