.    .     .    .    .
Hyundai Grace
Hyundai H-1 Starex
Hyundai Porter
Hyundai -100
Hyundai -200


Hyundai PORTER 2.5 (145 Hp)
370,000
Hyundai HD D4AL (115 Hp)
520,000
Hyundai HD HD78
995,000
Hyundai HD D4AL (115 Hp)
595,000